ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « Amita Εξοχή| Κέρδισε το εξοχικό σου για 1 χρόνο»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη ο « Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την Διαφημιστική Εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη και ως η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Amita, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία«Amita Εξοχή| Κέρδισε το εξοχικό σου για 1 χρόνο» (εφεξής ο « Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπου www.amita.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

1. Αντικείμενο/ Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη (α) μέσω κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τους παρόντες όρους, συνολικά πενήντα ένα (51) τυχερών νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν το Δώρο Α του Διαγωνισμού και (β) μέσω κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ημέρα από τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τους παρόντες όρους, συνολικά τριών (3) τυχερών νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν το Δώρο Β του Διαγωνισμού, εφεξής τα «Δώρα».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι « Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 24/04/2019, ώρα 18.00, έως και την 13/06/2019, ώρα 23.59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα με την αγορά κάθε προωθητικής συσκευασίας Αmita Εξοχή 1 λίτρου με λευκό καπάκι (α) πορτοκάλι, (β) πορτοκάλι – ρόδι, και (γ) μήλο – ροδάκινο, φέρουσα επισήμανση προώθησης του παρόντος Διαγωνισμού, εφεξής καλουμένη η «Συσκευασία», αφού βρει τον 8ψήφιο κωδικό που βρίσκεται κάτω από το καπάκι της Συσκευασίας να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με τον ακόλουθο τρόπο:

Επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο ο Συμμετέχων θα (α) εισάγει τον ειδικό 8ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο, (β) επιλέγει την περιοχή προτίμησής του (η εν λόγω επιλογή καθορίζει την τοποθεσία του Δώρου Β, σε περίπτωση που ο συμμετέχων αναδειχθεί νικητής καθώς και την κλήρωση στην οποία θα συμμετάσχει ο συμμετέχων μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού για το Δώρο Α) και (γ) θα συμπληρώνει τα στοιχεία του στα υποχρεωτικά πεδία, που είναι: α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail), προκειμένου να συμμετάσχει στις ηλεκτρονικές κληρώσεις του Διαγωνισμού για τη διεκδίκηση των Δώρων.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχθούν ότι ανέγνωσαν και αποδέχονται τους όρους του Διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»). Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία κάθε φορά που θα επιθυμεί να καταχωρήσει έναν νέο 8ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο του Διαδικτυακού Τόπου προκειμένου να συμμετέχει σε κάθε επόμενη ηλεκτρονική κλήρωση καθώς και στις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διαφημιστικής από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 11:00– 15:00. Οι Συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Amita Εξοχή». Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία υποβολής συμμετοχής στις κληρώσεις του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς, έχει όμως το δικαίωμα λήψης ενός μόνο εκ των Δώρων Α και ενός μόνο εκ των Δώρων Β. Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των Συμμετεχόντων.

6. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: (α) Σε ηλεκτρονικές αυτοματοποιημένες κληρώσεις με τη χρήση αλγορίθμου, οι οποίες θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση στις 01:00 το πρωί για το αμέσως προηγούμενο 24ωρο και κάθε ημέρα από το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 14/06/2019 (τελευταία ημερήσια κλήρωση) θα αναδεικνύονται ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες. Έκαστος νικητής θα κερδίζει το Δώρο Α του Διαγωνισμού. Σε κάθε ημερήσια ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα συμμετέχουν οι Συμμετέχοντες οι οποίοι θα έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση συμμετοχής από ώρα 00:00 έως ώρα 23:59 της προηγούμενης ημέρας (24ώρου), της πρώτης κληρώσεως πραγματοποιηθείσας την 01.05.2019 για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από την 24.04.2019 στις 18:00 έως την 30.04.2019 στις 23:59. Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται αυτόματα και καθημερινά, με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και σε αυτές θα αναδεικνύονται οι αντίστοιχοι νικητές για κάθε 24ωρο συμμετοχών.

(β) Σε τρεις (3) διαδοχικές ηλεκτρονικές κληρώσεις, μία για κάθε περιοχή προτίμησης, ήτοι μία για Πελοπόννησο, μία για Θεσσαλία και μία για Μακεδονία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 14/06/2019 παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Βασιλικής Μπάη (οδός Ιπποκράτους αριθμός 2, Αθήνα) ή νομίμου αναπληρωτή της, από τις οποίες θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες σε κάθε κλήρωση, δηλαδή τρείς (3) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες. Έκαστος εκ των νικητών θα κερδίσει το Δώρο Β του Διαγωνισμού. Σε έκαστη εκ των εν λόγω, υπό (β) κληρώσεων, θα συμμετάσχουν όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, καθόλη τη διάρκεια αυτού, που έχουν δηλώσει ως περιοχή προτίμησης την περιοχή στην οποία αφορά η κάθε κλήρωση, ήτοι στην κλήρωση για την Πελοπόννησο θα λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες που κατά τη συμμετοχή τους έχουν δηλώσει την Πελοπόννησο και ούτω καθεξής.

8. Δώρα: Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Δώρο Α: Δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο, με πρωινό, σε ξενοδοχείο της επιλογής και διακριτικής ευχέρειας του Διοργανωτή σε μία από τις εξής περιοχές: Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία. Συνολικά θα αναδειχθούν 51 νικητές από τις 51 ημερήσιες κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τους παρόντες όρους. Έκαστος νικητής θα έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει το δώρο του το αργότερο μέχρι την 31/12/2019 και εξαιρουμένων των ημερομηνιών επίσημων ή/και τυχόν τοπικών αργιών ή εορτών. Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης του Δώρου Α, θα οριστικοποιούνται μετά από συνεννόηση του νικητή με το ταξιδιωτικό γραφείο με την επωνυμία BCD Travel Greece, αναλόγως της διαθεσιμότητας του καταλύματος.

Δώρο Β: Διαμονή σε μισθωμένη εξοχική κατοικία της επιλογής και διακριτικής ευχέρειας του Διοργανωτή για το χρονικό διάστημα από 01/07/2019-30/06/2020 στις εξής περιοχές: Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία. Συνολικά θα αναδειχθούν 3 νικητές έκαστος εκ των οποίων θα κερδίσει διαμονή σε μισθωμένη εξοχική κατοικία στην περιοχή της επιλογής του κατά το στάδιο συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων, όπως ενδεικτικά δαπάνες μεταφοράς, λοιπά γεύματα, ασφαλιστική κάλυψη του ταξιδίου, φόρος διαμονής κ.α. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους.

9. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι νικητές κάθε ημερήσιας κλήρωσης για το Δώρο Α του Διαγωνισμού καθώς και οι νικητές για το Δώρο Β του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail για το δώρο τους από τη Διαφημιστική, μέσω του αριθμού ή/και e-mail που έχουν καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο κατά την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Η αξιοποίηση των Δώρων θα πραγματοποιηθεί από τους νικητές, μετά από συνεννόηση μαζί τους και όσον αφορά στο Δώρο Α σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο με την επωνυμία BCD Travel Greece, ενώ όσον αφορά στο Δώρο Β σε συνεργασία με τη Διαφημιστική. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. Οι νικητές των Δώρων Α και Β θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχονται το Δώρο τους μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης στην οποία αναδείχθηκαν νικητές, διαφορετικά το Δώρο τους θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά κλήρωσής του, ο οποίος και θα πρέπει μέσα σε τέσσερις ημέρες από την ανάδειξή του να αποδέχεται αυτό με την υπογραφή και αποστολή στην Διαφημιστική Δήλωσης Αποδοχής του Δώρου, οποία θα πρέπει να φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής, που θα τους έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά την αρχική επικοινωνία με τη Διαφημιστική, διαφορετικά θα κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του την ίδια ημέρα. Ειδικά αναφορικά με το Δώρο Β ενδέχεται να απαιτηθεί η συμπλήρωση και υπογραφή από του νικητές πρόσθετων εγγράφων, που εύλογα θα τους ζητηθεί από το Διοργανωτή ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης ή/και αξιοποίησης του Δώρου Β, σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του δώρου. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν συνεπάγεται και δήλωση αποδοχής των όρων για την αξιοποίηση του Δώρου. Όσον αφορά στο Δώρο Α οι νικητές θα πρέπει να ολοκληρώνουν την κράτηση με το ταξιδιωτικό γραφείο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία που θέλουν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, οι δε κρατήσεις στα ξενοδοχεία θα πραγματοποιούνται βάσει και της διαθεσιμότητάς τους και σε περίπτωση που κάποιος νικητής ακυρώσει την κράτηση μετά την ολοκλήρωσή της δεν επιβαρύνεται οικονομικά αλλά χάνει το δώρο και δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός του ούτε μετάθεση σε άλλη ημερομηνία.

11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τους νικητές, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής.

12. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, ή εάν αρνούνται να συμπράξουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την υπογραφή/παράδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των δώρων. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

13. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η τυχόν συμμετοχή σε ταξίδι που περιλαμβάνεται στο Δώρο Α γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Ομοίως αναφορικά με τη χρήση και αξιοποίηση του Δώρου Β. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική, το ταξιδιωτικό γραφείο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού που αναφέρεται στο Δώρο Α του παρόντος. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

14. Ο Διοργανωτής και / ή Διαφημιστική, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

15. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή του Διαγωνισμού κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

16. Οι νικητές οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης των Δώρων κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους σε αυτό αντανακλά αυτόματα στο Διοργανωτή και τα προϊόντα του.

17. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

18. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

19. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

20. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

22. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

23. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή και / ή τη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, YouTube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, της αξιοποίησης των δώρων, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι Συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

24. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή και την Διαφημιστική.

25. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 8171100, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 11:00 έως τις 15:00.

26. Προσωπικά Δεδομένα.

26.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο.

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.

26.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τουριστικές επιχειρήσεις ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των Νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.

26.3. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

26.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

26.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την απόδοση και αξιοποίηση των Δώρων.

26.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

26.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

26.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@amita.gr.

26.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

27. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.

28. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

29. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής.

30. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Βασιλική Μπάη (οδός Ιπποκράτους αριθμός 2, Αθήνα Τ.Κ. 10679, τηλέφωνο 210 3622122). Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Επίσης, βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.