/Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων2018-10-23T16:32:33+03:00

Ελλάδα

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2018

Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων

Οι παρακάτω παράγραφοι παραθέτουν μια επισκόπηση της πολιτικής διατήρησης δεδομένων της εταιρίας Coca-Cola ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε), εταιρίας του Ομίλου «Coca-Cola HBC AG», που στο εξής θα αναφέρεται ως «η εταιρεία».

1. Επισκόπηση

Η πολιτική διατήρησης είναι σημαντική προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της εταιρείας σχετικά με την διατήρηση των δεδομένων εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλη την εταιρεία.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής καλύπτει όλα τα δεδομένα της εταιρείας που είναι αποθηκευμένα σε συστήματα και μέσα που ανήκουν στην εταιρία, που μισθώνει η εταιρία ή που παρέχει η εταιρία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η ανάγκη για τη διατήρηση ορισμένων πληροφοριών ενδέχεται να επιβάλλεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή/και από ρυθμίσεις και κανονισμούς που ισχύουν για το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και τελεί σε συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

3. Πολιτική

3.1 Αρχές διατήρησης

Η Εταιρεία διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Η Εταιρεία δεν πρέπει να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η Εταιρεία πρέπει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και λόγους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

• Δικαστικές διαφορές

• Διερεύνηση ατυχημάτων

• Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας

• Κανονιστικές απαιτήσεις

• Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

3.2 Προϋποθέσεις διατήρησης

Η ενότητα αυτή ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διατήρηση των διαφόρων τύπων δεδομένων της εταιρείας για την Ελλάδα.

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τη, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

OK